Vol 7, No 2 (2017)

International Journal of Mathematics and Soft Computing

Table of Contents

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND SOFT COMPUTING

Muhammad Imran, Ambreen Mukhtar
PDF
1 - 14
Ravi Narayanan, S Murugesan
PDF
15 - 29
Jasmin Priyadarsini Jena, Gaurang V Ghodsara
PDF
31 - 51
L Meenakshi Sundaram, A Nagarajan
PDF
53 - 62
D. K Thakkar, Sanket Mukundbhai Badiyani
PDF
63 - 70
Dhruti B Joshi, A K Desai
PDF
71 - 78
S K Vaidya, R N Mehta
PDF
79 - 87
U M Prajapati, R M. Gajjar
PDF
89 - 101
S K Vaidya, A D Parmar
PDF
103 - 109
S K Patel
PDF
111 - 118